Privacy verklaring

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven, gevestigd aan Van de Lagemaathof 61, 3833 HW Leusden, en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 64766004, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  1. Contactgegevens:

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven
Van de Lagemaathof 61 
3833 HW Leusden 
06-38903969
hanssiepman.nl
hallo@hanssiepman.nl

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:– Voor- en achternaam– Geslacht– Geboortedatum– Adresgegevens– Telefoonnummer– E-mailadres– Bankrekeningnummer

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
Relevante informatie over jouw gezondheid die van toepassing is voor jouw herstel tijdens de coaching en welke enkel door jouzelf aan ons verstrekt is. Het gaat hierbij om informatie waarvoor je zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik in de sessies.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hallo@hanssiepman.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:– Het afhandelen van jouw betaling– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

5. Geautomatiseerde besluitvorming

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven) tussen zit. 

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
– Persoonsgegevens, worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht van de belastingdienst.
– Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals omschreven bij punt 3 worden 7 jaar bewaard na het beëindigen van het laatste consult, zodat bij evt. vervolg coaching binnen 7 jaar, deze snel en effectief kan worden opgepakt. Na de termijn van 7 jaar is de verwachting dat het leven van de klant dusdanig is veranderd dat de informatie niet meer up-to-date zal
zijn.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven gebruikt (anoniem) cookies voor Google Analytics en voor het maken van online afspraken met Bookly. 

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@hanssiepman.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hans Siepman – praktijk voor een vrijer leven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij of via hallo@hanssiepman.nl

 

Klachtenafhandeling

Klachten functionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie

Het staat u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 20 februari 2017 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact

Wanneer u een klacht heeft kunt u contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen u informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.